عضویتها

۱-     عضو وابسته انجمن حسابداری ایران

۲-     عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

۳-     عضو شورای عالی انفورماتیک ایران

۴-     عضو وابسته انجمن مدیریت پروژه ایران

۵-     عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی