سوابق مسئولیتی و کاری

۱-     عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل در گروه شرکتهای ارتباطات الکترونیک از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱

۲-     مدیرعامل گروه شرکتهای ارتباطات الکترونیک از سال ۱۳۹۱ تا کنون

۳-     مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پیشرو ارتباطات امواج از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

۴-     مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) – شهر ری از سال ۱۳۹۵ تا کنون

۵-     مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال ۱۳۹۷ تا کنون

۶-     عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور پیشرو ارتباطات امواج از سال ۱۳۹۱تا کنون

۷-     قائم مقام کمیسون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از سال ۱۳۸۷-۱۳۸۹

۸-     عضو هیات مدیره شرکت تدبیر ارتباطات پدیدار از سال ۱۳۸۹ تا کنون

۹-     عضو هیات مدیره شرکت مهندسی فناوری والا رهرو پارس از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰