سوابق تحصیلاتی

سوابق تحصیلات :

۱-دیپلم ریاضی و  فیزیک نظام قدیم آموزشی

۲- کاردانی مدیریت بازرگانی ( دانشگا ه آزاد اسلامی)

۳- کارشناسی  نا پیوسته  مدیریت بازرگانی ( دانشگا ه آزاد اسلامی)

۴- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی ( دانشگا ه آزاد اسلامی)

۵- دکتری تخصصی مدیریت دولتی  ( دانشگا ه آزاد اسلامی)

 

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین مداربسته بر افزایش ویژه برند ( مطالعه موردی شرکت ارتباطات الکترونیک )

استاد راهنما : آقای دکتر محسن عامری

موضوع رساله دکتری تخصصی : ارائه الگوی مناسب کارآفرینی استراتژیک در حوزه خدمات الکترونیک شهر تهران   

استاد راهنما :  خانم دکتر پروانه گلرد